Friday 24 May 2019

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Παταγώδης αποτυχία των υποψήφιων για διορισμό καθηγητών...

Απο τους 5020που παρακάθισαν στις εξετάtσεις για κατάταξη στους πίνα­κες διορισίμων, πέρα­σαν μόνο οι 1869,δηλαδή ποσοστόαποτυχίας, 63%..

Πλήρης δικαίωση του νέου συστήματος,αφού με το προη­γούμενο σύστημα, οι 3331 που απέτυχαν, θα έπαιρναν έτσι και αλ­λιώς θέση στον κατά­λογο διοριστέων ..

Πατωσαν οι Φιλό­λογοι (6,88% ποσοστό επιτυχίας), Εμπο­ρικοί­Οικονομικά(14,43%). Υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε Βιολόγους (90,4%), Αγγλικά (85,42%) ...

Επιτυχημένες χαρακτηρίζονται οι προσπάθειες του υπουργείου Παιδείας να μπαίνουν στην εκπαίδευση οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί. Αυτό διαφάνηκε χθες από τα αποτελέσματα των πρώτων γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ). Συγκεκριμένα,

στις εξετάσεις κατάφερε να πετύχει μόλις το 37% των υποψηφίων, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι που δεν πήγαν καλά στο γραπτό να μείνουν εκτός των νέων καταλόγων διορισίμων, από τους οποίους θα γίνονται οι διορισμοί στην εκπαίδευση. Το πιο πάνω

αποτέλεσμα δείχνει την αποτυχία του παλιού συ­στήματος που εφαρμόζαμε εδώ και πολλές δε­καετίες (με τον κατάλογο διοριστέων), αφού με αυτό διορίζονταν στην εκπαίδευση όλοι οι εκπαι­δευτικοί με μόνο κριτήριο την αρχαιότητα. Αναλυ­τικά:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας διαβίβασε στις 29 Μαρτίου 2018, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους ΠίνακεςΔιορισίμων, αφού επι­κυρώθηκαν από την Αρμόδια Αρχή και το Τριμελές Σώμα Εποπτείας, σύμφωνα με την σχετική νομο­

θεσία. Σύμφωνα με τα εν λόγω αποτελέσματα, απο τους 5,020 υποψήφιους που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις ­ από τους οποίους το 80% ήταν άτομα κάτω των 35 ετών ­ πέρασαν οι 1,869. Σε ποσοστό μεταφράζεται ότι το 63% των υποψηφίων δεν πέτυχε στις εξετάσεις άρα δεν θα εισαχθεί στους νέους πίνακες διορισίμων. Ουσιαστικά οι νέοι κατάλογοι θα απαρτίζονται μόνο από τους καλύτερους, όπως ήταν και ο στόχος του υπουργείου

Παιδείας εξ' αρχής.

ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Σημειώνεται ότι εάν τα πράγματα προχωρούσαν με το παλιό σύστημα, τότε οι 3.151 υποψήφιοι που κρίθηκαν ως ανεπαρκείς με βάση τις εξετάσεις, απλά θα εγγράφονταν στους πίνακες διοριστέων και θα ανέμεναν να έρθει η σειρά τους.

Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν στις πρώτες εξετάσεις, θα έχουν την ευκαιρία ξανά στις επόμενες που θα διενεργη­θούν να διεκδικήσουν μία θέση στουςπίνακες διο­ρισίμων. Δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες εξε­τάσεις θα έχουν επίσης και άτομα που κατάφεραν να εγγραφούν στους νέους καταλόγους, εάν επι­θυμούν να βελτιώσουν την θέση τους.

ΠΑΤΩΣΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μεγαλύτερη αποτυχία στις εξετάσεις σημείωσαν οι φιλόλογοι, αφού σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες, στις εξετάσεις με ειδικότητα τα φιλολογικά παρακάθισαν συνολικά

799 άτομα από τα οποία πέτυχαν μόλις οι 55, ση­μειώνοντας έτσι ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 6.88%. Καθόλου καλά δεν τα πήγαν ούτε οι υπο­ψήφιοι στην ειδικότητα Εμπορικά / Οικονομικά, αφού από τους 201 πέρασαν τις εξετάσεις μόνο 29, καθορίζοντας έτσι το ποσοστό επιτυχίας της εν λόγω ειδικότητας στο 14.43%. Άσχημα τα πήγαν και οι υποψήφιοι στην ειδικότητα των μαθηματικών αφού από τους 536 πέτυχαν στις εξετάσεις μόνο οι 96 και έτσι το ποσοστό επιτυχίας της ειδικότητας ανήλθε μόλις στο 17.91%.

ΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ. Από την άλλη το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 90,40% το είχαν οι Βιολόγοι, αφού από τους 125 υποψήφιους πέ­ρασαν οι 113. Πολύ καλά τα πήγαν και οι υποψήφιοι στα Αγγλικά με ποσοστό επιτυχίας της τάξης του

85.42% αφού από τους 439 υποψήφιους πέτυχαν οι 375. Αρκετά καλά τα πήγαν και οι υποψήφιοι στην ειδικότητα Ειδικές Μαθησιακές ΝοητικέςΛει­τουργικές και Προσαρμοστικές Δυσκολίες, αφού από τους 180 πέρασαν οι 145, διαμορφώνοντας

το ποσοστό επιτυχίας της εν λόγω ειδικότητας στο 80.56%.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Σημειώνεται ότι οι αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας, προκείμενου να είναι συγκρίσιμες με αποτελέσματα εξετάσεων άλ­λων εξεταστικών περιόδων. Συγκεκριμένα η στατι­στική επεξεργασία των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τα εξής δύο σκέλη: α) Αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αρχικών βαθμολογιών ανά αντικείμενο με βάση τη δυσκολία του κάθε εξεταστικού δοκιμίου καθώς το ποσοστό αποτυχίας είναι ένας ικανοποι­ητικός δείκτης για τη δυσκολία της κάθε εξέτασης και β) Γραμμική αναγωγή των αρχικών βαθμολογιών ανά αντικείμενο σε ανηγμένες βαθμολογίες με τη χρήση t­scores. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες των επόμενων εξεταστικών ετών θα αναπροσαρ­μόζονται και θα ανάγονται κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που εφαρμόστηκε στις βαθμολογίες της

πρώτης εξεταστικής χρονιάς. Κατά συνέπεια, οι βαθμολογίες της εξεταστικής περιόδου 2017­-18 θα καταστούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες εξεταστικές χρονιές.

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανά ειδικότητα δημοσιεύθηκαν χθες το απόγευμα στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από το υπουρ­γείο Παιδείας αποκλειστικά για τις Εξετάσεις Διο­ρισίμων Εκπαιδευτικών http://diorisimoi.moec.gov.cy. Στην εν λόγω ιστο­σελίδα υπάρχουν τέσσερα αρχεία (αρχείο για την ειδικότητα των φιλόλογων, αρχείο για την ειδικότητα των εμπορικών / οικονομικών, αρχείο για την ειδι­κότητα των δασκάλων και αρχείο που θα αφορά

όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες), από τα οποία οι υποψήφιοι μπορούν με την χρήση κωδικού να πλη­ροφορηθούν, ανά ειδικότητα, τα αποτελέσματα τους.

Οι νέοι πίνακες διορισίμων αναρ­τήθηκαν χθες αργά το απόγευμα στην ιστοσελίδα

της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) http://www.eey.gov.cy/. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους καταλόγους που αφορούν στην Δημοτική, την Ειδική Εκπαίδευση, την Μέση Γενική, την Προδημοτική και τους Ειδικούς Κατάλο­γους εκπαιδευτικών με αναπηρίες. Στους πίνακες /καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν όσοι υπέβαλαν αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιτροπή μέχρι τις 30.6.2017, αυτή έχει εγκριθεί και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας. Διευκρινίζεται ότι, η μοριοδότηση της γραπτής εξέ­τασης που εμφανίζεται στους πίνακες / καταλόγους είναι όπως αυτή έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία είναι αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβαση τους στην Επιτροπή, μετά την επικύρωση τους από την αρμόδια αρχή και το τριμελές σώμα εποπτείας.

Τονίζεται οτι η Επιτροπή δεν θα εξετάζει ενστάσεις σχετικά με τη μοριοδότηση των γραπτών εξετάσεων.

Για την διαμόρφωση των νέων πινάκων διορισίμων λήφθηκε υπόψη εκτός από την μοριοδότηση της γραπτής εξέτασης, ο βαθμός τίτλου σπουδών, τα πρόσθετα προσόντα, η εκπαιδευτική υπηρεσία, η κατάθεση τίτλου σπουδών και η υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

 

ΠΗΓΗ : ΑΛΗΘΕΙΑ

 

Βρίσκεστε :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • Γενικός Σκοπός του Μαθήματος (6273)

        Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια γενικώς δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και το θρήσκευμα,για να σχεδιάσουν και να...

    Read more: Γενικός...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ